Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne

 

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa finansowego, będąc z jednej strony wprowadzeniem do gałęzi prawa finansowego, natomiast z drugiej umożliwiając przejście do zagadnień bardziej szczegółowych, właściwych poszczególnym dziedzinom prawa finansowego. Spełnia ono zarówno rolę podręcznika, jak i przewodnika metodycznego, uwzględniając w tym zakresie najnowsze koncepcje i tendencje nauczania w szkole wyższej. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy tzw. zagadnień ogólnych prawa finansowego. W tej części podręcznika omówiono pojęcie oraz zakres prawa finansowego, a także jego źródła − zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Kolejne rozdziały zawierają omówienie zasad ogólnych prawa finansowego, podmiotów uczestniczących w obrocie prawnofinansowym czy problematykę charakteru norm prawa finansowego. Osobne miejsce zajmuje w podręczniku analiza kluczowych zagadnień odnoszących się do wykładni przepisów prawa finansowego, prawnych form stosowania tego prawa oraz zakresu odpowiedzialności. W drugiej, tzw. szczegółowej części podręcznika wymieniono podstawowe dziedziny prawa finansowego, które będą analizowane w trakcie zajęć dydaktycznych i które mają ułatwić pracę własną studenta.

Autor                     Ewa Janik

ISBN                      978-83-7875-396-4

Liczba stron          270

Format                   170 x 240 mm

Oprawa                  miękka

Rok wydania          2017

Nakład wyczerpany

 

 

Powrót do listy