Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych

 

 

 

Autor                     Ewa Michalska

ISBN                      978-83-7875-504-3

Liczba stron          118

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     15 zł

Głównym celem pracy jest zaoferowanie narzędzi prowadzących do optymalizacji decyzji ryzykownych, w tym decyzji inwestycyjnych. Rozdział pierwszy pracy prezentuje zagadnienia związane z obiektywną i subiektywną oceną ryzykownych wariantów decyzyjnych, takie jak prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne, główne zasady wyboru ryzykownych wariantów decyzyjnych, elementy teorii perspektywy oraz inne wybrane czynniki wpływające na subiektywizm oceny decydenta (np. punkt odniesienia). W rozdziale drugim przedstawiono funkcję omega i jej podstawowe własności (w tym interpretację wartości funkcji) oraz związek z dominacjami stochastycznymi stopnia pierwszego i drugiego. W rozdziale trzecim przedstawiono uogólnienie oceny PT dla wariantów wielowynikowych, a następnie na tym tle zdefiniowano subiektywny wskaźnik efektywności ΩPT. Rozdział ten zawiera także analityczną postać funkcji ΩPT dla zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym oraz jej liniowej transformacji. W rozdziale czwartym zaproponowano procedury wyboru wariantów decyzyjnych w grach z naturą (w sytuacjach decyzyjnych w warunkach ryzyka, niepewności i niepełnej informacji liniowej), uwzględniające kryteria oparte na obiektywnej lub subiektywnej ocenie efektywności. Rozdział piąty przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania proponowanych w pracy rozwiązań do oceny efektywności losowych wariantów decyzyjnych. W rozdziale tym rozważano warianty decyzyjne w postaci akcji lub portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Niezbędne obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu funkcjonalności takich programów jak: MS Excel, SPSS oraz R.

Powrót do listy