Centrum Badań i Transferu Wiedzy

Centrum Badań i Transferu Wiedzy - CBiTW (do 25.03.2015 Centrum Badań i Ekspertyz ) rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku i funkcjonuje jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Założycielką oraz wieloletnim Dyrektorem Centrum Badań i Ekspertyz była prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Misją CBiTW jest integracja środowiska naukowo-badawczego w procesie świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultacyjnych i edukacyjnych.

CBiTW jest zarejestrowane w „Central Consultancy Register PHARE/TACIS” w Brukseli. No POL-20548. Od 1998 roku CBiE należy do Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Réseau PGV).