W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszamy do udziału w:

IV Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod tegorocznym tytułem

„Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem”


9 listopada 2017 r., Aula CNTI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


          IV Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w którym coraz większą uwagę skupia się wokół upowszechniania i propagowania kultury w społeczeństwie.
             Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będą cele oraz metody zarządzania relacjami, jakie podmioty sfery kulturalnej budują w swoim otoczeniu bliższym jak i dalszym. Z jednej strony relacje w działalności instytucji kultury determinują efektywność ich działania, z drugiej strony, jak każde przedsiębiorstwo są uzależnione od otoczenia, które legitymizuje jego działalność oraz umożliwia funkcjonowanie dzięki dostarczaniu niezbędnych zasobów. Celem konferencji będzie zatem próba dokonania analizy i oceny relacji jednostek kultury z otoczeniem, jak również identyfikacja obszarów, w których to otoczenie – bezpośrednio lub pośrednio - może kształtować sposób funkcjonowania podmiotów sfery kulturalnej. W warunkach turbulentnego otoczenia problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia.  
            Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem będą przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną więc dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe będzie uwzględniało teoretyczne aspekty budowania i utrzymywania relacji podmiotów sfery kultury z interesariuszami oraz założenia w tworzeniu kapitału relacyjnego. Z kolei podejście praktyczne pozwoli ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistego funkcjonowania jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej działalności w zetknięciu z otoczeniem. Tym samym, założeniem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

Program konferencji będzie obejmował następujące bloki tematyczne:

      1.    Relacje z odbiorcami kultury (klientami)
      2.    Relacje z instytucjami państwowymi,
      3.    Relacje z mediami,
      4.    Relacje z instytucjami finansowymi,
      5.    Relacje ze społecznością lokalną,
     6.   Relacje z podmiotami wspomagającymi ich funkcjonowanie (np. przedsiębiorstwa logistyczno – transportowe, agencje reklamowe, agencje badań rynku, uczelnie wyższe, szkoły, urzędy pracy itp.)

W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną konkursy w następujących kategoriach:

 • konkurs na najlepszy artykuł naukowy,
 • konkurs na najlepszą prezentację,
 • konkurs na najlepszy poster, spośród tych które zaprezentowaną zostaną w holu przed Aulą CNTI.

           Zarówno artykuły, prezentacje, jak i postery muszą bezpośrednio wiązać się z tematyką konferencji, w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim. Nagrodzeni otrzymają certyfikat potwierdzający osiągnięcie oraz upominek od ZPiT „Silesianie”.
            Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Najlepsze artykuły spośród nadesłanych zostaną opublikowane w formie monografii, wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz zaprezentowane w trakcie konferencji. Pozostałe opracowania, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w materiałach pokonferencyjnych (w formie elektronicznej). O akceptacji artykułów do publikacji decyduje Rada Programowa. Organizatorzy dopuszczają również możliwość publikacji artykułów anglojęzycznych.
               Językiem konferencji oraz publikacji jest język polski i angielski. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.
Współorganizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”. Patronat honorowy nad Konferencją oraz wydarzeniami towarzyszącymi objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Adresaci konferencji:

 • Przedstawiciele środowiska akademickiego, pracownicy naukowi
 • Przedstawiciele małych i średnich jednostek kultury (m.in. domów kultury, stowarzyszeń, zespołów),
 • Studenci.


Rada Programowa:

prof. dr hab. Sławomir Smyczek- honorowy konsultant
prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat – Przewodnicząca
prof. Katarina Fichnova PhD, Uniwersytet im. Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)
dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Anna Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Aleksandra Nocoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Katarzyna Walotek - Ściańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr inż. Łukasz Wróblewski - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica - Przewodniczący
mgr Gabriel Czapla - Sekretarz
prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat
dr hab. Beata Reformat
dr hab. Grzegorz Głód
dr Wojciech Głód
dr Anna Kwiecień
dr Aleksandra Nocoń
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz
mgr Dominika Szymocha
mgr Jakub Kol

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w konferencji w wysokości 100 zł obejmuje:

 • udział w konferencji
 • wyżywienie
 • materiały konferencyjne

Opłata za publikację artykułu wynosi:

 • 300 zł dla uczestników spoza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 100 zł dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu na Konferencję.