VI Ogólnopolska Konferencja
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

 

pod tegorocznym tytułem
„Rozwój zrównoważony a działalność współczesnych jednostek kultury”

 

14 listopada 2019 r., Aula CNTI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Organizatorzy: Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

VI Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w którym coraz mniejszą uwagę skupia się wokół upowszechniania i propagowania kultury w społeczeństwie.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym w kontekście działań współczesnych jednostek kultury. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będą koncepcje związane z rozwojem zrównoważonym w zarządzaniu organizacjami sfery kultury, czynniki zmian w ich funkcjonowaniu oraz sposoby radzenia sobie z wyzwaniami współczesnej gospodarki globalnej. Problematyka rozwoju zrównoważonego w działalności jednostek kultury zostanie podjęta zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym.

Obserwowane zmiany, utożsamiane m.in. z postępującą globalizacją, przenikają wszystkie dziedziny życia ludzkiego i dotyczą niemal wszystkich podmiotów, w tym także organizacji kultury. Nowe wyzwania pojawiają się na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz społecznej i w coraz szerszej skali dotyczą paradygmatu rozwoju zrównoważonego.

Rozwój zrównoważony w praktyce funkcjonowania jednostek kultury będzie przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną więc dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe będzie uwzględniało teoretyczne aspekty zmian w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów sfery kultury pod wpływem koncepcji rozwoju zrównoważonego. Z kolei podejście praktyczne pozwoli ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistej działalności jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej aktywności wobec zmian dokonujących się w otoczeniu. Tym samym, założeniem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną konkursy w następujących kategoriach:

  • konkurs na najlepszy artykuł naukowy,
  • konkurs na najlepszy poster, spośród tych które zaprezentowaną zostaną w holu przed Aulą CNTI.

Zarówno artykuły, prezentacje, jak i postery muszą bezpośrednio wiązać się z tematyką konferencji, w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim. Nagrodzeni otrzymają certyfikat potwierdzający osiągnięcie oraz upominki od sponsorów i ZPiT „Silesianie”.

Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Najlepsze artykuły spośród nadesłanych zostaną opublikowane oraz zaprezentowane w trakcie konferencji. O akceptacji artykułów do poszczególnych publikacji decyduje Rada Programowa. Organizatorzy dopuszczają również możliwość publikacji artykułów anglojęzycznych.

Językiem konferencji oraz publikacji jest język polski i angielski. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Współorganizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”. Patronat honorowy nad Konferencją oraz wydarzeniami towarzyszącymi objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Adresaci konferencji:

  • Przedstawiciele środowiska akademickiego, pracownicy naukowi
  • Przedstawiciele małych i średnich jednostek kultury (m.in. domów kultury, stowarzyszeń, zespołów),
  • Studenci.

Rada Programowa:

prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat – Przewodnicząca

prof. dr hab. Sławomir Smyczek- honorowy konsultant

doc. Jiří Kusák, Ph.D. Head of Department  of Musical Education, Centre for Studies of Regional Musical Culture (Faculty of Education), University of Ostrava, Czech Republic prof.

Luba Kijanowska-Kamińska, Lviv National Musical Academy named after N. Lysenko, Ukraina 

prof. Bogdan Buyak - Rector of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraina

prof. Andrii Kuzyshyn, Ph. D, Dean of the Geography Faculty Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraina

prof. UE dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UE dr hab. Magdalena Stefańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. UE dr hab. Barbara Pabian, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UE dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UŁ dr hab. Wawrzyniec Rudolf, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Małgorzata Kieżel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Mateusz Grzesiak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr Anna Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Aleksandra Nocoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Katarzyna Walotek-Ściańska

dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Anna Dewalska-Opitek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Joanna Wiechoczek

dr Katarzyna Bańka-Orłowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr inż. Łukasz Wróblewski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

mgr Krzysztof Korwin-Piotrowski, Uniwersytet Warszawski

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica – Przewodniczący

dr Aleksandra Nocoń
dr Joanna Wiechoczek

mgr Marek Hendel

mgr Justyna Cichoń-Szymczyk

mgr Małgorzata Grząba

mgr Jakub Kol

mgr Paulina Radzik

mgr Gabriel Czapla

Michał Nowak

Publikacja:

  • Monografia naukowa– termin nadsyłania artykułów do 31.12.2019 r.
  • Cultural Management: Science and Education (CMSE) - Logos Verlag Berlin 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca publikacji artykułu.

 

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w konferencji w wysokości 200 zł obejmuje:

  • udział w konferencji
  • wyżywienie
  • materiały konferencyjne

Opłata za udział w konferencji oraz publikację artykułu wynosi – 650 zł

Opłata za publikację artykułu wynosi – 450 zł

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu na Konferencję.

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy przesłać do dnia 20 października 2019 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: silesianie@ue.katowice.pl