W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszamy do udziału w:

 

VIII Ogólnopolskiej Konferencji„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod tegorocznym tytułem
„Strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu”

 

4 listopada 2021r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, konferencja w trybie hybrydowym, 
Aula CNTI ul. Bogucicka 3a, 40-287 Katowice

 

     VIII Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania instytucji i konsumentów kultury, wobec uwarunkowań turbulentnego otoczenia, wzmaganego post pandemiczną niepewnością.

     Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia związane ze strategiami rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będą koncepcje związane z wyborem strategii działania. Problematyka wyboru opcji strategicznych w działalności jednostek kultury zostanie podjęta zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym.
      Obserwowane zmiany, utożsamiane m.in. z postępującą globalizacją, przenikają wszystkie dziedziny życia ludzkiego i dotyczą niemal wszystkich podmiotów, w tym także organizacji kultury. Nowe wyzwania pojawiają się na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz społecznej i w coraz szerszej skali dotyczą formułowania właściwej strategii działania  w niestabilnym otoczeniu rynkowym. 
      Wybory strategiczne w praktyce funkcjonowania jednostek kultury będą przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego.
      W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną więc dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe będzie uwzględniało teoretyczne aspekty zmian w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów sfery kultury pod wpływem koncepcji rozwoju zrównoważonego. Z kolei podejście praktyczne pozwoli ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistej działalności jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej aktywności wobec zmian dokonujących się w otoczeniu. Tym samym, założeniem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.
W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną konkursy na najlepszy artykuł naukowy oraz najlepszy poster.
Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu).
Wysokość opłaty konferencyjnej:

- udział w konferencji w trybie online jest bezpłatny (wymagane przesłanie karty zgłoszenia),
- opłata za uczestnictwo w konferencji w wysokości 100 zł(obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie, materiały konferencyjne),
- opłata za udział w konferencji oraz publikację artykułu wynosi – 450 zł,
- opłata za publikację artykułu wynosi – 350 zł,
- opłata za publikację artykułu – 150 zł -  osoby które biorą czynny udział w pracach Rady   Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

 

Najlepsze artykuły spośród nadesłanych zostaną opublikowane w monografii naukowej lub czasopiśmie Cultural Management: Science and Education (CMSE) - Logos Verlag Berlin (artykuły wyłącznie w j. angielskim) oraz zaprezentowane w trakcie konferencji.

Opłatę za publikację należy przesłać na konto do dnia 31.10.2021r.:
Numer rachunku bankowego:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING BANK ŚLĄSKI numer: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
W tytule przelewu należy umieścić nazwę konferencji, a także nazwisko i imię uczestnika(ów),
np: "Biznes w Kulturze – Kultura w Biznesie”, Kowalski Jan, Nowak Anna"

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy przesłać na adres: silesianie@ue.katowice.pl do dnia 18 października 2021.

 

 

W imieniu Rady Programowej
Przewodnicząca –Prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat