W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszamy do udziału w:

 

IX Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

 

pod tegorocznym tytułem „Kreatywność w kulturze”

z udziałem gości zagranicznych

 

16-17 listopada 2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Aula CNTI, ul. Bogucicka 3a, 40-287 Katowice

 

   IX Ogólnopolska Konferencja na ma celu podjęcie aktualnych problemów i wyzwań stojących przed instytucjami i jednostkami kultury wobec kreatywnego podejścia do kultury. Sektor kultury oraz sektor kreatywny, a więc sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub innych rodzajach artystycznej twórczej ekspresji, w istotny sposób przyczyniają się bowiem do ciągłego rozwoju społeczeństw i stanowią podstawę gospodarki kreatywnej. Koncepcja gospodarki kreatywnej opiera się z kolei na założeniu, iż jest to ta część całej gospodarki, która wykorzystuje kreatywność i kapitał intelektualny jako podstawowy czynnik wytwórczy.

     Tematem przewodnim konferencji będą zatem różne podejścia i działania na rzecz zwiększenia kreatywności w kulturze, jak również ukulturalnienia kreatywności. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będzie identyfikacja relacji pomiędzy kulturą i kreatywnością jako więzi konstytutywnej o znaczeniu fundamentalnym oraz próba odpowiedzi na pytanie jak tworzyć kulturę sprzyjającą kreatywności i innowacyjności? Głównym przedmiotem debaty konferencyjnej staną się więc dwa symbiotyczne względem siebie pojęcia: „kultura” oraz „kreatywność”. Nie istnieje bowiem oryginalna kultura poza obszarem kreatywności, z kolei sama kreatywność ulega wzbogaceniu dzięki wzmocnieniu jej kulturowego wymiaru rozwoju. Interakcja kultury i kreatywności jest obecnie ważnym problemem współczesnego życia kulturalnego, a jednocześnie znaczącym wyzwaniem dla podmiotów sektora kreatywnego.

      Problematyka kreatywności w kulturze zostanie podjęta zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Założeniem konferencji jest bowiem stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami środowiska naukowego, jak i praktykami życia gospodarczego. Ważnym akcentem tegorocznej konferencji będzie także panel ekspertów z udziałem „Ludzi z pasją”, którzy poprzez swoją działalność zarażają kulturą kreatywną.

      W trakcie konferencji przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszy poster. Poster powinien bezpośrednio wiązać się z tematyką konferencji, w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim i przedstawiać koncepcję artykułu przygotowanego na konferencję. Konkurs dedykowany jest do młodych naukowców i reprezentantów sektorów kreatywnych.

Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu).

 

Wysokość opłaty konferencyjnej:

  • Udział w konferencji w trybie online bez publikacji (wymagane jest przesłanie karty zgłoszenia) – bezpłatnie
  • Udział w konferencji w trybie stacjonarnym bez publikacji – 270 zł (obejmuje: udział w konferencji, przerwa kawowa i lunchowa, materiały konferencyjne)
  • Opłata za publikację artykułu – 550 zł (o przyporządkowaniu artykułów decyduje Rada Programowa)
  • Opłata za udział w konferencji, publikację artykułu wraz z uczestnictwem w warsztatach i wydarzeniach towarzyszących o charakterze kulturalnym – 980 zł

 

Możliwości publikacyjne:

1) Monografia naukowa „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” (wydanie w roku 2023) – publikacja w j. polskim

2) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie – publikacja w j. angielskim

 

Opłatę za publikację należy przesłać na konto:

Numer rachunku bankowego:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING BANK ŚLĄSKI numer: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
W tytule przelewu należy umieścić nazwę konferencji, a także nazwisko i imię uczestnika(ów),
np: "Biznes w Kulturze – Kultura w Biznesie”, Kowalski Jan, Nowak Anna"

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy przesłać na adres: silesianie@ue.katowice.pl do dnia 18 października 2022 r.

 

W imieniu Rady Programowej
Przewodnicząca –Prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat